Skip to the main content.
 
 
 

Kultur- & målgruppsanpassning

 

Kontakta oss

 

Träffsäker kommunikation på lokala marknader

Kultur- & målgruppsanpassning är viktigt att ta hänsyn till när man vill kommunicera eller sälja till lokala målgrupper. Minsta tecken på språklig eller kulturell distansering kan leda till att budskapet inte når fram till önskad målgrupp. Det kan medvetet eller omedvetet sorteras bort i den ständiga ström av budskap och information.  


Globala marknadsavdelningar behöver förstå kulturella skillnader 

Kultur- & målgruppsanpassade översättningar omfattar stil, uttryck, begrepp och referenser och uppdateras för att bli relevanta och lättbegripliga för den lokala målgruppen.


Anpassa all kommunikation efter målgrupp

Utöver kulturella skillnader är det också viktigt att anpassa översättningar till den specifika målgruppen. Det kan innebära att justera språklig nivå, tonalitet, användning av slang eller jargong för att tilltala den avsedda målgruppen.


Våra
översättare

Comactivas översättare har målspråket som modersmål och är bosatta i landet där texten ska användas. De är uppdaterade och förstår de kulturella skillnader som uppstår mellan länder och kulturer.

De översättare som matchas med varje översättningsuppdrag har även kompetens inom relevant bransch vilket gör att målgruppsanpassningen blir träffsäker.

Kultur- & målgruppsanpassning ger konkurrenskraft

Vi lever i en digital värld med ett stort flöde av information som ständigt pockar på vår uppmärksamhet. Som företag är svårt att nå fram genom bruset och konkurrensen är stor. Kommunikation som är anpassad efter den lokala kulturen och som är på det lokala språket, ökar sannolikheten för att nå fram till rätt målgrupp. 

Av respekt för målgruppen är det avgörande att översättningen inte bara är korrekt ur ett språkligt perspektiv, den ska också ta hänsyn till målgruppens kulturella kontext för att skapa en meningsfull och träffsäker kommunikation.