Skip to the main content.

1 min read

Höga kvalitetskrav på översättning av prospekt och IPO:s

Höga kvalitetskrav på översättning av prospekt och IPO:s

När det är dags för börsintroduktion eller letar efter nya investerare brukar man presentera företaget i en IPO eller i ett prospekt. Kvalitet, precision och att använda korrekta termer i översättningarna är viktiga parametrar när man siktar på att ta bolaget utanför Sveriges gränser. 


I en IPO eller prospekt presenteras affärsidén, viktiga nyckeltal tillsammans med vision och mål. Det ska presenteras på ett sätt som ger trovärdighet och som lockar så många potentiella investerare som möjligt. Innehållet är såväl finansiella uppgifter som beskrivning av bolagets verksamhet, vision och mål.  

Nå utländska investerare med hjälp av kvalitetsöversättning 

Om bolaget är svenskt vill man ofta att erbjudandet ska sträcka sig utanför Sveriges gränser och det kan vara aktuellt att översätta till bland annat engelska.  

För att säkerställa hög kvalitet igenom hela översättningsprocessen och för att det ska bli kostnadseffektivt arbetar vi på Comactiva med översättningsminnen. Detta gör processen extra effektiv när det kommer till just IPO:s och prospekt då de ofta innehåller återkommande standardformuleringar.  

Hur fungerar ett översättningsminne? 

Enkelt kan det beskrivas som en databas som man skapar per språkkombination och per ämnesområde eller kundspecifikt. Här sparas allt som man översätter och nästa gång en text översätts för samma kund identifierar verktyget meningar i texten som redan har översatts vid tidigare tillfälle, helt eller delvis, och ’visar upp’ dessa för översättaren så att de kan återanvändas. Detta sparar både tid och pengar för översättaren och för betalande kund.  

Översättningsminnet återanvänds om bolaget har behov av löpande översättningar efter börsintroduktionen.  Återkommande översättningar kan till exempel vara delårsrapporter eller årsredovisningar.

Använder man samma språkpartner för återkommande översättningar säkerställer man hög kvalitet och ett konsekvent språkbruk.  

Läs om hur vi hjälpte Lumenradio med sin börsintroduktion!


/Fakta/ 

Vad är en IPO? IPO står för ’Initial Public Offering’ och innebär att ett bolag går från att vara privat till att bli publikt, och bolagets aktier noteras på en börs. 

Vad är ett prospekt? Ett prospekt är en handling som ska godkännas av Finansinspektionen och offentliggöras innan värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad. 

Exempel på återkommande termer gällande en börsintroduktion 

Svenska 

Engelska 

Prospekt 

Offering circular  

Immateriella rättigheter 

Intellectual property 

Anläggningstillgångar 

Non-current assets 

Omsättningstillgångar 

Current assets 

Materiella anläggningstillgångar 

Tangible assets 

Immateriella tillgångar 

Intangible assets 

Sveriges aktiebolagslag 

The Swedish Companies Act 

Räkenskapsår 

Financial year 

Bolagsstämma 

Shareholders’ meeting 

Bolagsordning 

Articles of association 

Utdelning 

Dividend 

Majoritetsaktieägare 

Majority shareholder 

Bolagsstyrning 

Corporate governance 


 

 
Vilka är de tre olika pelarna av kvalitetssäkring?

Vilka är de tre olika pelarna av kvalitetssäkring?

Översättningsbranschen har alltid haft tre pelare när det kommer till kvalitetssäkring: korrekturläsning, språkgranskning och efterredigering. Men...

Read More
AI-översättningar - vi guidar dig

AI-översättningar - vi guidar dig

Använder du och din avdelning AI-genererade produkttexter, blogginlägg och inlägg till social media och ser det som ett sätt att optimera arbetet...

Read More