Skip to the main content.

4 min read

Har ChatGPT förändrat hur företag köper översättningstjänster?

Har ChatGPT förändrat hur företag köper översättningstjänster?

Det är mycket prat om ChatGPT och om hur AI-teknik påverkar översättningsbranschen. Det kan vara förvirrande för både oss som arbetar i branschen och för köpare av översättnings- och språktjänster. 

Hur ska man egentligen tänka? Ska man lämna sin språkpartner och göra översättningarna in-house nu när ny teknik finns tillgänglig för alla? 

Eller ska man ställa nya krav på sin språkpartner? Hur blir det med kostnaden för översättningar?

Jag satt ned för ett samtal med ChatGPT för att reda ut några av frågetecknen. 

Svaren från ChatGPT är inte redigerade, varken språkligt, grammatiskt eller innehållsmässigt. ChatGPT gillar att prata så jag har låtit den prata till punkt, svaren i sin helhet är publicerade nedan. 

Vad exakt är Chat GPT?


ChatGPT är en modell för naturligt språk som utvecklats av OpenAI. Det är en variant av GPT (Generative Pre-trained Transformer) som är specialiserad på att generera textbaserade svar och svara på frågor. 


ChatGPT tränas genom att mata in stora mängder text från olika källor och utveckla en förståelse för språket och kontexten. Det kan sedan användas för att generera naturligt klingande svar på skrivna frågor och för att underhålla konversationer.


Syftet med ChatGPT är att möjliggöra interaktion med användare genom naturligt språk. Det kan användas för att besvara frågor, ge förklaringar, erbjuda rekommendationer och hjälpa till med olika typer av textbaserade uppgifter. ChatGPT är utformat för att vara flexibelt och anpassningsbart för olika användningsområden.


Det är viktigt att notera att ChatGPT är en AI-modell och att dess svar genereras baserat på sannolikheter och mönster i träningsdatan. Ibland kan det generera svar som inte är helt korrekta eller som kan uppfattas som missvisande.

Det är alltid viktigt att använda kritiskt tänkande och verifiera informationen från ChatGPT genom andra tillförlitliga källor när det behövs.


Skulle du rekommendera ChatGPT för professionella översättningar om man tex arbetar på marknadsavdelningen på ett storbolag?


Som en AI-modell kan jag inte ge specifika rekommendationer för användningen av ChatGPT i en professionell kontext. Det finns några faktorer att överväga när det gäller att använda ChatGPT för professionella översättningar:

Kvalitetskrav: Professionella översättningar inom ett storbolag kräver vanligtvis hög kvalitet och precision för att säkerställa korrekt kommunikation med målgruppen.

Medan ChatGPT kan generera text, är det viktigt att komma ihåg att dess svar är baserade på sannolikheter och tidigare inlärda mönster från träningsdatan. Det kan vara nödvändigt att ha mänsklig granskning och redigering för att säkerställa att översättningarna uppfyller de önskade kvalitetsstandarderna.

Specialiserad terminologi: Inom marknadsföring och storbolag kan det finnas behov av att använda specifik branschterminologi eller företagsspecifik terminologi.

ChatGPT kan ha begränsningar i sin förmåga att korrekt använda eller tolka sådana termer, särskilt om de är unika för företaget eller branschen.

Kontroll över varumärkesröst: Stora företag kan ha en etablerad varumärkesidentitet och röst. Det är viktigt att se till att översättningar är i linje med företagets specifika varumärkesriktlinjer och tonalitet. Att använda ChatGPT ensamt kan göra det svårt att säkerställa en enhetlig varumärkeskommunikation.

I stället för att helt förlita sig på ChatGPT för professionella översättningar, kan det vara mer lämpligt att använda det som ett komplement till professionella översättare och redaktörer. 

Genom att kombinera mänsklig expertis med AI-teknik kan man uppnå hög kvalitet, precision och effektivitet i översättningsarbetet. Det är också viktigt att överväga säkerhets- och konfidentialitetsaspekter när man använder AI-teknik för översättningar inom stora bolag.

Slutligen är det rekommenderat att rådgöra med översättningsexperter och använda professionella översättningstjänster för att uppnå de bästa resultaten för företagets marknadsföringsöversättningar.

Samtal med ChatGPT

Hur tror du att framtidens översättningstjänster kommer att se ut?


Framtidens översättningstjänster förväntas vara starkt påverkade av den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens och maskininlärningstekniker. Här är några möjliga trender och förbättringar vi kan förvänta oss:

Förbättrad kvalitet: AI-modeller för översättning kommer att fortsätta förbättras i sina språkliga och grammatiska förmågor. Genom att dra nytta av djupinlärning och stora mängder träningsdata kan modellerna bli bättre på att förstå och reproducera naturligt språk, vilket leder till mer exakta översättningar.

Kontextuell förståelse: Framtida översättningstjänster kommer att ha en ökad förmåga att förstå och applicera kontextuell information. Detta innebär att de kan ta hänsyn till den specifika branschen, ämnet eller användningssammanhanget för att generera mer precist och relevant översatt material.

Anpassning till målgrupper: Översättningstjänster kommer att kunna anpassa översättningar till olika målgrupper och kulturella preferenser. Genom att identifiera och tillämpa språkliga nyanser och kulturella skillnader kan översättningar bli mer anpassade och engagerande för specifika publikgrupper.

Snabbare och realtidsöversättning: Framsteg inom AI-teknik och bearbetningskraft möjliggör snabbare och realtidsöversättningar. Detta kan vara särskilt värdefullt i kommunikationssituationer där omedelbar översättning behövs, till exempel under videokonferenser, chattar eller översättning av undertexter i realtid.

Mänsklig-AI-samarbete: Framtida översättningstjänster kommer sannolikt att utvecklas för att möjliggöra en närmare samverkan mellan människor och AI. Detta innebär att professionella översättare och redaktörer kan använda AI-verktyg och -resurser för att effektivisera och förbättra sitt arbete, vilket resulterar i snabbare och mer noggranna översättningar.

Överbryggande av språkbarriärer: Med fortsatta framsteg inom översättningsteknologi förväntas språkbarriärer minska avsevärt. Detta kommer att underlätta global kommunikation och handel genom att göra det möjligt för människor att kommunicera och förstå varandra på sina respektive språk.

Sammanfattningsvis kan vi förvänta oss att framtidens översättningstjänster kommer att erbjuda högre kvalitet, snabbhet och anpassningsförmåga. Genom att kombinera AI med mänsklig expertis kan man skapa en effektiv och tillförlitlig översättningsprocess som kan möta de ökande behoven inom global kommunikation och marknadsföring.


Hur kommer teknikutvecklingen påverka priset för översättningar?


Teknikutvecklingen förväntas ha en inverkan på priset för översättningar på flera sätt:

Automatiseringseffekter: Med framsteg inom AI och maskininlärning kan automatiserade översättningsverktyg bli mer effektiva och snabbare än traditionella metoder. Detta kan leda till minskade arbetskostnader och därigenom sänkta priser för standardöversättningar där hög kvalitet kan uppnås med automatiserade system.

Effektivare arbetsflöden: Med hjälp av AI-teknik och automatisering kan översättningstjänsteleverantörer effektivisera sina arbetsflöden och processer. Detta kan minska tid och resurser som krävs för att utföra översättningsprojekt och potentiellt påverka prissättningen.

Differentierade priser: Teknikutvecklingen kan också leda till differentierade priser baserat på översättningskomplexitet, språkpar, specifika branscher eller kundspecifika behov. Vissa översättningar kan kräva mer specialiserad expertis eller anpassning, vilket kan återspeglas i prisstrukturen.

Konkurrenseffekter: Med ökad tillgång till översättningsverktyg och teknik kan marknaden för översättningstjänster bli mer konkurrenskraftig. Detta kan pressa priserna i vissa fall när fler aktörer tävlar om samma kunder.

Det är dock viktigt att notera att prissättningen för översättningstjänster beror på flera faktorer, inklusive kvalitet, leveranstider, språkpar, expertis, volym och kundspecifika behov.

Även om teknikutvecklingen kan påverka priserna, kommer kvalitet och värde fortfarande att vara avgörande faktorer som påverkar prissättningen för professionella och högkvalitativa översättningar.

Det är alltid bäst att konsultera med olika översättningstjänsteleverantörer för att få en uppfattning om deras prissättning, tjänsteutbud och möjligheter att dra nytta av teknikens framsteg.

Läs mer om Comactivas språktjänster här!

Vill du prata mer om AI och hur vi på Comactiva integrerar ny teknik i våra arbetsprocesser för att öka kvaliteten och minska leveranstiden på översättningar, på boka in ett helt förutsättningslöst Teams-möte här!

Vinna eller försvinna - översättningsbyråns framtid

Vinna eller försvinna - översättningsbyråns framtid

I november har det gått ett år sedan AI och tjänster som ChatGPT blev tillgängliga för alla. Som vd på en översättningsbyrå får jag ofta frågan om...

Read More
NPS ett viktigt mått på kundnöjdhet för Comactiva

NPS ett viktigt mått på kundnöjdhet för Comactiva

På Comactiva är vi experter inom språk och översättningar och vi lovar kvalitet i alla våra leveranser. I vår strävan att bli ännu bättre skickar vi...

Read More
Integrera AI - Förbättra din globala kommunikation

Integrera AI - Förbättra din globala kommunikation

I takt med AI:s framväxt har affärsvärlden blivit mer konkurrensutsatt. Detta har lett till att globala organisationer har bildat interna AI-grupper...

Read More